Общи условия

Условия за ползване
Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване и покупки от интернет страницата www.ekol-kilimi.com, като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт,вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно.В случай,че НЕ ПРИЕМЕТЕ Общите условия,моля не използвайте този уеб сайт.

Общи разпоредби
1. Чрез САЙТА www.ekol-kilimi.com „ЕКОЛ-ТЕКСТИЛ“ ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Правда 2, с ЕИК: , ДДС Номер BG, тел., имейл адрес info@ekol-kilimi.com, предлага за продажба стоки, с основни характеристики посочени непосредствено до всяка от стоките в продуктовата част на сайта.
2. С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „ЕКОЛ-ТЕКСТИЛ“ ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТA, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи: -отношения, възникващи във връзка с използването на сайта и
-отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на сайта.
3. www.ekol-kilimi.com си запазва правото да променя цените без предизвестие, както и да коригира сгрешени параметри.
4.Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид, качество и количество в същия. Дружеството „ЕКОЛ ТЕКСТИЛ”ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и количеството на Стоката / Стоките.
5. Цените на предлаганите стоки са посочени за всеки вид стока поотделно с оглед нейните специфики – цвят, размер, материал и т.н.
Цената за доставка на стоките се отбелязва допълнително в поръчката, която правите.
Отстъпките, които “ЕКОЛ ТЕКСТИЛ”ЕООД периодично обявява, не важат за стоките, които вече са намалени поради разпродажба, важаща до изчерпване на наличните им количества – т.е. за тези, за които има посочена стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено

Доставка
1. Доставката на стока, поръчана чрез използването на сайта, се извършва при описаните в този раздел условия.
2. Доставките се осъществяват чрез куриерска фирма.
3. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 5 (пет) работни дни от потвърждаване на поръчката, при условие, че адресът за доставка е валиден е на територията РБългария и е посочен точно.
4.Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка. Когато клиента е поръчал пътека на метраж и желае да бъде обкантена, то тя се обкантва с най-подходящият цвят с който разполагаме.
5. Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.
6. Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчената от Клиента стока.
7. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

Отказ от доставена стока
1. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.
2. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „ЕКОЛ ТЕКСТИЛ”ЕООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.
3. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.
4. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.
5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да откаже да получи и заплати стоката и да я върне в момента на получаването и в следните случаи:
– Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
– Ако доставената стока е с недостатъци;
– Ако при транспортирането стоката е била повредена;
– Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в сайта;
– Ако не е спазен срокът за доставка;.
6. След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне стоката и поиска замяна или възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
7. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
8. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има скрит дефект, който я прави негодна за предназначението й;
9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка /или разписката за Пощенски паричен превод от куриера/ за закупуването на продукта.
10. За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен по-горе.
11. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема преките разходи по връщане на стоките. На основание чл.57, т.3 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от договора за доставка, за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Това важи примерно за пътеки, които се изработват по размери зададени от клиента.
12. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри. Такива стоки са пътеки на метраж, изработени по параметри на клиента.

Замяна на артикул
На основание чл.57, т.3 от ЗЗП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от договора за доставка, за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Това важи примерно за пътеки, които се изработват по размери зададени от клиента.За всички останали случаи, когато клиентът желае замяна на даден артикул с друг, следва да се свържете с “ЕКОЛ ТЕКСТИЛ” ЕООД чрез телефонен разговор на посочения телефон за контакт или чрез e-mail на посочения e-mail адрес. Замяната на съответния артикул ще се извърши след обратното получаване в магазина на “ЕКОЛ ТЕКСТИЛ” ЕООД на първоначалния артикул и само ако същият е в опаковката си, не е използван и е придружен от касовата бележка /или разписката за Пощенски паричен превод от куриера/ за закупуването на продукта. Транспортните разходи за връщането на артикула и замяната му, са за сметка на клиента.

Начини на плащане
1. Чрез банков превод: При плащане чрез банков превод Клиентът трябва да отиде до най-близката банка и да нареди плащането по следната сметка на „ЕКОЛ ТЕКСТИЛ”ЕООД:
Банка: ПроКредит Банк АД
BIC: PRCBBGSF
IBAN: BG93PRCB92301029075115

2.Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.
*Внимание! Когато при съответният продукт е записано, че доставката се извършва само след предварителното му заплащане, означава че продуктът първо трябва да бъде заплатен и след това ще бъде доставен, т.е. при този продукт не е възможно да се използва услугата заплащане “При доставка”.

Права и задължения на Клиента:
– да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка, след предварително потвърждение по телефона за наличност на желаната от него стока/стоки от представител на „ЕКОЛ ТЕКСТИЛ”ЕООД;
– да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
– да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „ЕКОЛ ТЕКСТИЛ”ЕООД вреди.
– Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;

Клиентът се задължава:
– да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
– да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
– да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
– да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.

Права и задължения на „ЕКОЛ ТЕКСТИЛ” ЕООД:
– да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
– по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
– да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
– да изпраща на Клиента, при изразено съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
– има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
– по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ЕКОЛ ТЕКСТИЛ”ЕООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

Лични данни и тяхната защита
1. “ЕКОЛ ТЕКСТИЛ” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
2. Сайтът гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
3. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на предоставените от него лични данни.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “ЕКОЛ ТЕКСТИЛ” ЕООД на посочените в сайта адрес и e-mail за контакти.

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519
факс 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg
Разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София 1000, бул. “Витоша” №18
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15
Email: cpcadmin@cpc.bg
Уеб сайт: www.cpc.bg

За всяка промяна в общите условия потребителите ще бъдат уведомявани чрез поставяне на съобщение в началната страница на сайта, като новите общи условия влизат в сила от датата на поставяне на съобщението.